Co je psychoterapie?

Psychoterapie je obecný pojem, který se používá k popisu procesu léčby psychických poruch a duševních potíží pomocí verbálních a psychologických technik. Během tohoto procesu pomáhá  psychoterapeut klientovi řešit konkrétní nebo obecné problémy, jako je konkrétní duševní onemocnění nebo zdroj životního stresu.

V závislosti na přístupu, který terapeut používá, může být použita široká škála technik a strategií. Téměř všechny typy psychoterapie zahrnují rozvíjení terapeutického vztahu, komunikaci a vytváření dialogu a práci na překonání problematických myšlenek nebo chování.

Psychoterapie je stále více vnímána jako samostatná profese, ale nabízí ji mnoho různých typů odborníků, včetně klinických psychologů, psychiatrů, poradců, manželských a rodinných psychoterapeutů, sociálních pracovníků, poradců pro duševní zdraví a psychiatrických sester.

Tento článek pojednává o různých typech psychoterapie, které jsou k dispozici, a o možných přínosech psychoterapie. Zabývá se také různými stavy, u kterých může psychoterapie pomoci a její účinností u různých poruch.

Typy psychoterapie

Psychoterapie může mít různé podoby v závislosti na stylu terapeuta a potřebách pacienta. Mezi několik formátů, se kterými se můžete setkat, patří např:

 • Individuální terapie, která zahrnuje individuální práci s psychoterapeutem.
 • Párová terapie, která zahrnuje práci s terapeutem v páru s cílem zlepšit fungování vašeho vztahu.
 • Rodinná terapie, která se zaměřuje na zlepšení dynamiky v rodině a může zahrnovat více jedinců v rámci rodinné jednotky.
 • Skupinová terapie, která zahrnuje malou skupinu jednotlivců, kteří mají společný cíl. (Tento přístup umožňuje členům skupiny nabízet a přijímat podporu od ostatních a také procvičovat nové chování v rámci podporující a vnímavé skupiny).

Techniky

Když lidé slyší slovo „psychoterapie“, mnozí si představí stereotypní obraz pacienta ležícího na gauči a mluvícího, zatímco terapeut sedí na vedlejším křesle a zapisuje si myšlenky do zažloutlého poznámkového bloku. Ve skutečnosti se v psychoterapii používá celá řada technik a postupů.

Přesná metoda použitá v každé situaci se může lišit na základě řady faktorů, včetně vzdělání a vzdělání terapeuta, preferencí klienta a přesné povahy klientova aktuálního problému. Zde je stručný přehled hlavních typů terapie.

Behaviorální terapie

Když se na počátku dvacátého století stal významnějším myšlenkovým směrem behaviorismus, začaly v psychoterapii hrát důležitou roli techniky podmiňování.

I když behaviorismus již není tak dominantní jako kdysi, mnohé z jeho metod jsou dodnes velmi oblíbené. Behaviorální terapie často využívá klasické podmiňování, operantní podmiňování a sociální učení, aby klientům pomohla změnit problematické chování.

Kognitivně behaviorální terapie

Přístup známý jako kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutický postup, který pomáhá pacientům porozumět myšlenkám a pocitům, které ovlivňují jejich chování. KBT se používá v oblasti zdravotnictví k léčbě řady onemocnění včetně fobií, závislostí, depresí a úzkostí.

KBT zahrnuje kognitivní a behaviorální techniky, jejichž cílem je změnit negativní myšlenky a maladaptivní chování. Tento přístup pomáhá lidem změnit základní myšlenky, které přispívají k trápení, a upravit problematické chování, které z těchto myšlenek vyplývá.

Kognitivní terapie

Kognitivní revoluce v 60. letech 20. století měla velký vliv i na psychoterapeutickou praxi, protože psychologové se začali stále více zaměřovat na to, jak lidské myšlenkové procesy ovlivňují chování a fungování.

Například pokud máte tendenci vidět v každé situaci negativní aspekty, budete mít pravděpodobně pesimističtější pohled na věc a celkově pochmurnější náladu.

Cílem kognitivní terapie je identifikovat kognitivní zkreslení, která k tomuto typu myšlení vedou, a nahradit je realističtějšími a pozitivnějšími. Tímto způsobem mohou lidé zlepšit svou náladu a celkovou pohodu.

Kognitivní terapie je zaměřena na myšlenku, že naše myšlenky mají silný vliv na naši duševní pohodu.

Humanistická terapie

Od 50. let 20. století začala psychoterapii ovlivňovat myšlenková škola známá jako humanistická psychologie. Humanistický psycholog Carl Rogers vyvinul přístup známý jako terapie zaměřená na klienta, který se zaměřoval na to, aby terapeut projevoval klientovi bezpodmínečný pozitivní respekt.

Aspekty tohoto přístupu jsou dodnes hojně využívány. Humanistický přístup k psychoterapii se zaměřuje na pomoc lidem maximalizovat jejich potenciál a zdůrazňuje význam sebepoznání, svobodné vůle a seberealizace.

Psychoanalytická terapie

Psychoterapie se v různých formách praktikovala již v době starého Řecka, oficiální počátek však získala, když Sigmund Freud začal při práci s pacienty používat terapii rozhovorem. Mezi techniky, které Freud běžně používal, patřila analýza přenosu, výklad snů a volné asociace.

Tento psychoanalytický přístup spočívá v tom, že se člověk ponoří do svých myšlenek a minulých zkušeností a hledá nevědomé myšlenky, pocity a vzpomínky, které mohou ovlivňovat jeho chování.

Rekapitulace

Existuje mnoho různých typů psychoterapie. Druh, který je pro vás nejvhodnější, závisí na řadě faktorů včetně vašich preferencí, vašeho stavu a závažnosti vašich příznaků.

S čím může psychoterapie pomoci

Psychoterapie má mnoho podob, ale všechny mají za cíl pomoci lidem překonávat problémy, rozvíjet strategie zvládání a vést šťastnější a zdravější život.

Pokud pociťujete příznaky psychické nebo psychiatrické poruchy, mohlo by vám prospět vyšetření vyškoleným a zkušeným psychoterapeutem, který je kvalifikovaný k posuzování, diagnostice psychologickému poradenství týkajícího se duševních poruch.

Psychoterapie se používá k pomoci v široké škály duševních stavů, jako jsou:

 • Závislosti
 • Úzkostné poruchy
 • Bipolární porucha
 • Deprese
 • Poruchy příjmu potravy
 • Obsedantně-kompulzivní porucha
 • Fobie
 • Posttraumatická stresová porucha
 • Porucha užívání návykových látek

Kromě toho bylo zjištěno, že psychoterapie pomáhá lidem zvládat následující problémy:

 • Chronickou bolest nebo závažné onemocnění
 • Rozvody a rozchody
 • Smutek nebo ztrátu
 • Nespavost
 • Nízké sebevědomí
 • Problémy ve vztazích
 • Stres

Jak z psychoterapie vytěžit maximum

Účinnost terapie se může lišit v závislosti na celé řadě faktorů. Svou roli bude hrát povaha a závažnost vašeho problému, ale existují také věci, které můžete udělat pro to, abyste ze sezení vytěžili co nejvíce:

Buďte k psychoterapeutovi upřímní: Nesnažte se skrývat problémy nebo pocity. Vaším cílem je ukázat se jako své pravé já, aniž byste se snažili skrývat aspekty své osobnosti, které byste se mohli bát odhalit.

Vnímání svých pocitů: Nesnažte se skrývat negativní nebo znepokojující emoce, jako je smutek, hněv, strach nebo žárlivost. Mluvit o těchto pocitech v rámci terapie vám může pomoci lépe jim porozumět.

Otevřenost vůči procesu: Pracujte na vytvoření otevřeného a upřímného terapeutického spojenectví s terapeutem. Některé výzkumy naznačují, že terapie je nejúčinnější, pokud cítíte s odborníkem na duševní zdraví, který vás léčí, spojení.1

Účast na sezeních: Život je náročný, ale snažte se co nejlépe dodržovat naplánované schůzky.

Provádění práce: Pokud vám terapeut zadá domácí úkol, který máte vypracovat mimo sezení, snažte se ho dokončit před dalším sezením.

Výhody psychoterapie

Psychoterapie je často cenově dostupná a je vhodnou volbou pro ty, kteří nevyžadují psychofarmaka.

Možné výhody psychoterapie můžete využít i v případě, že máte pouze pocit, že ve vašem životě něco „nehraje“ a že by se to mohlo zlepšit konzultací s psychologem.

Mezi významné přínosy psychoterapie patří:

 • Zlepšení komunikačních dovedností
 • Zdravější vzorce myšlení a lepší uvědomění si negativních myšlenek
 • Lepší náhled na svůj život
 • Schopnost přijímat zdravější rozhodnutí
 • Lepší strategie zvládání tísně
 • Silnější rodinné vazby
 • Efektivita

Jedna z hlavních výtek, která se vznáší proti psychoterapii, zpochybňuje její účinnost. V jedné z prvních a často citovaných studií psycholog Hans Eysenck zjistil, že dvě třetiny účastníků se během dvou let buď zlepšily, nebo se samy zotavily, a to bez ohledu na to, zda absolvovaly psychoterapii.

V četných následných studiích však vědci zjistili, že psychoterapie může zlepšit pohodu klientů.

Statistik a psycholog Bruce Wampold ve své knize „Velká debata o psychoterapii“ uvádí, že ve výsledku psychoterapie hrají roli faktory, jako je osobnost terapeuta a také jeho víra v účinnost sychoterapie.

Wampold překvapivě naznačil, že typ terapie a teoretický základ léčby nemají na výsledek vliv. Tato neshoda motivovala vědce k dalšímu zkoumání a studiu účinnosti psychoterapie.

Novější výzkumy ukázaly, že psychoterapie je účinnou formou pomoci některých úzkostných poruch, poruch nálady, poruch příjmu potravy, ale i smutku a traumatu.

Závěr

Duševní stavy mohou způsobovat potíže a ztěžovat fungování, ale psychoterapie může pomoci zlepšit pohodu a snížit negativní dopad mnoha příznaků.

Věci, které je třeba zvážit

Existuje řada otázek nebo obav jak pro terapeuty, tak pro klienty. Při poskytování služeb klientům musí psychoterapeuti zvážit otázky, jako důvěrnost informací o pacientovi a oznamovací povinnost psychologa.

Informovaný souhlas zahrnuje informování klienta o všech možných rizicích a přínosech spojených s terapie. To zahrnuje vysvětlení přesné povahy psychoterapie, všech možných rizik, nákladů a dostupných alternativ. Povinnost varovat dává poradcům a psychoterapeutům právo porušit důvěrnost, pokud klient představuje riziko pro jinou osobu.

Vzhledem k tomu, že klienti často diskutují o otázkách, které jsou velmi osobní a citlivé povahy, mají psychoterapeuti také povinnost chránit právo pacienta na důvěrnost. Jedním z případů, kdy mají psychoterapeuti právo porušit mlčenlivost pacienta, je však situace, kdy klient představuje bezprostřední hrozbu buď pro sebe, nebo pro jiné osoby.

Jak zjistit, zda potřebujete psychoterapii

Možná si uvědomujete, že psychoterapie může pomoci s životními problémy, ale přesto může být obtížné vyhledat pomoc nebo dokonce rozpoznat, kdy je čas promluvit si s odborníkem.

Některé klíčové známky toho, že možná nastal čas navštívit psychoterapeuta, jsou následující:

Problém způsobuje ve vašem životě značné trápení nebo narušení. Pokud máte pocit, že problém, se kterým se potýkáte, narušuje řadu důležitých oblastí vašeho života, včetně školy, práce a vztahů, možná je čas zkusit psychoterapii.

Spoléháte se na nezdravé nebo nebezpečné mechanismy zvládání. Pokud se přistihnete, že svůj problém řešíte nezdravými způsoby, jako je kouření, pití, přejídání nebo vybíjení si frustrace na druhých, vyhledání pomoci vám může pomoci najít zdravější a prospěšnější strategie zvládání.

Přátelé a rodina se zajímají o vaši pohodu. Pokud to dospělo do bodu, kdy se ostatní lidé obávají o vaše emoční zdraví, je možná na čase zjistit, zda psychoterapie může zlepšit váš psychický stav.

Nic z toho, co jste dosud vyzkoušeli, vám nepomohlo. Četli jste svépomocné knihy, zkoušeli jste některé techniky, o kterých jste se dočetli na internetu, nebo jste dokonce zkoušeli problém prostě ignorovat, ale zdá se, že věci zůstávají stejné nebo se dokonce zhoršují.

Častým nedorozuměním ohledně terapie je, že se okamžitě začnete cítit lépe, nicméně skutečnost je taková, že se jedná o individuální proces, který vyžaduje čas v závislosti na typu psychoterapie, kterou potřebujete, a také na závažnosti vašich příznaků.

Jak začít

Psychoterapie může být účinnou volbou řešení řady psychických problémů. Nemusíte čekat, až se váš život stane natolik zdrcující, že ho nebudete moci zvládnout, abyste požádali o pomoc. Čím dříve se na ni obrátíte, tím dříve můžete získat pomoc, kterou potřebujete ke zdravějšímu a šťastnějšímu životu.

V kategorii: Rodina, Zajímavosti

Mohlo by Vás zajímat:

Teambuilding v Action Parku Praha Teambuilding v Action Parku Praha
Fotovoltaika pro úsporu financí Fotovoltaika pro úsporu financí
Jak ušetřit na nákupu počítače a přitom zachovat kvalitu Jak ušetřit na nákupu počítače a přitom zachovat kvalitu
Vyznáte se v kávě? Vyznáte se v kávě?

Přidat komentář

Odeslat komentář

© ExtraŽivot.cz. Všechna práva vyhrazena. Šíření jakéhokoliv obsahu bez povolení je zakázáno. XHTML / CSS Valid.
Design Theme Junkie.