Co musí obsahovat darovací smlouva

Rádi byste někomu něco věnovali, nebo vás pouze z nějakého důvodu zajímá darovací smlouva? Tušíte, co tento dokument přesně znamená, a jaké náležitosti musí obsahovat, aby vůbec platila? Seznámíme vás s ní tedy více.

Co je darovací smlouva

Darovací smlouva označuje jistinu, na jejímž základě dárce přenechává nějakou věc obdarovanému. Též se může jednat i o slib. Její nejdůležitější podmínkou je bezúplatný převod nebo slib. Jestliže patří k věci daru nějaká nemovitost, její převod nabývá platnosti darovanému až tehdy, dojde-li k jejímu vložení do katastru nemovitostí.
Darovací smlouva musí být vždy vyhotovena písemně u nemovitostí, avšak i u movitých věcí, pokud nenastane převzetí věci při darování.

Darovací smlouvu upravuje § 628 Občanského zákoníku. K darovací smlouvě lze připsat jakékoliv podmínky. To znamená, že smlouva vstoupí v platnost jedině v případě, že obdarovaný dané podmínky do puntíku splní. Hovoříme zde o daru s věcným břemenem. Laicky řečeno, obdarovaný rámci daru souhlasí, že bude něco vykonávat, snášet anebo trpět, třeba darování nemovitosti s tím, že dárce v této nemovitosti bude moci bydlet atp.

Jestliže na základě darovací smlouvy má být plnění až po dárcově úmrtí, považuje se smlouva za neplatnou.

Co musí obsahovat darovací smlouva

Pokud má darovací smlouva platit, je nezbytně nutné, aby se splnily všechny její náležitosti, jež stanovuje zákon.

Ve smlouvě musí být specifikovaný jak dárce, tak přirozeně i obdarovaný. U této identifikace se uvádí vždy jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo.

Nejdůležitější je ovšem pochopitelně zcela přesně a bez jakékoliv záměny definovat samotný předmět darování. Z darovací smlouvy také musí jasně vyplývat svobodná vůle dárce a také i to, že obdarovaný je ochoten tento dar přijmout.

Smlouva rovněž zahrnuje datum podpisu darovací smlouvy. Jedná se o dvoustranný čin, z toho důvodu se musí podepsat obě zúčastněné strany.

V případě, že se darovací smlouva týká nějaké nemovitosti, musí se u jednoho výtisku darovací smlouvy nechat úředně ověřit podpisy.

Chcete-li sepsat darovací smlouvu a vůbec netušíte, jak se to dělá, stáhněte si na internetu nejrůznější vzory darovacích smluv. Ovšem dávejte si dobrý pozor, abyste si zvolili opravdu důvěryhodné zdroje, kterým lze věřit, že právě jejich vzor smlouvy, obstojí u právníků a eventuálně také i před soudem.

Měli byste rádi jistotu, nebo máte nějaké své vlastní zvláštnosti, jež chcete do darovací smlouvy zahrnout tak, aby vše bylo v souladu se zákonem, obraťte se rovnou na právníka. Ceny za jejich poradenství se liší. Obecně nepředstavuje sepsání takové darovací smlouvy náročný právní akt, tudíž vás to finančně určitě nezruinuje.

Co byste ještě měli vědět o darování

Darování znamená, že někdo někomu převede bezúplatně nějakou věc, a to v podobě daru. Darování v právním slova smyslu upravuje Občanský zákoník.

Dar může označovat věc, právo nebo slib něčeho. Má formu darovací smlouvy, a aby mohly být splněné právní náležitosti, požaduje se svobodná a vážná vůle dárce k darování a bezpodmínečné přijetí obdarovaným. Obdarovaný má ovšem právo daný dar odmítnout a vrátit dárci zpátky, a to i proti jeho vlastní vůli.

Na druhou stranu patří dárci právo vyžadovat vrácení daru, jestliže se obdarovaný k němu či k nejbližším členům jeho rodiny chová tak, že tím porušuje dobré vychování. Tohle porušování se posuzuje případ od případu zvlášť.

Odvolat dar lze též i kvůli nezaviněnému upadnutí dárce do bídy, kdy ten nemá finanční prostředky na vlastní nezbytnou výživu nebo výživu osob, jichž se dotýká zákonná vyživovací povinnost. Pouze soud posuzuje, zda se opravdu navrácení daru uskuteční.

Darovací daň

Darování se spojuje s darovací daní, která se od ledna roku 2014 změnila. Dnes se zdanění darů řadí pod daň z příjmů, a je dražší. Do téhle doby se vždy hradila daň z hodnoty daru na základě pásma zdanění od sedmi do čtyřiceti procent. Když se jednalo o movité věci a peníze, směl být dar od daně osvobozený. V současnosti je jednotná sazba 15 % u fyzických osob a 19 % u osob právnických.
Proto, že darovací daň nyní patří k dani z příjmu, musíte také podle toho tato daň přiznávat. Nemusí se podávat daňové přiznání do jednoho měsíce od darování, jak to probíhalo do konce roku 2013, avšak stačí jej podat do prvního dubna následujícího roku.

Některé kategorie jsou ale pořád od povinnosti darovací daně osvobozeni. Týká se to příbuzných v řadě přímé a manželů, příbuzných v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety, manželé dětí, rodiče manžela, manželé rodičů, děti manželé) + osob, které s dárcem užívají více než rok společnou domácnost.

Darování x dědictví

Jestliže se chystáte něco odkazovat v dědictví svým přímým příbuzným, jež jsou osvobozeni od darovací daně, rozmyslete si, zda vyřízení těchto záležitostí neprovede ještě během svého života. Umožníte tak svým dětem a dalším příbuzným ušetřit. Zadarmo je sice i dědická daň pro přímé příbuzné, ovšem je zapotřebí počítat s tím, že se dědictví pojí i s dalšími poplatky, např. za notáře.

Darování tak představuje levnější úkon než vyřizování dědických záležitostí. Pokud ovšem chcete něco darovat svým přátelům a známým, z finančního hlediska se více vyplatí odkázat jim to až v dědictví.

V kategorii: Finance, Jak na to, Zajímavosti Tags: 

Mohlo by Vás zajímat:

Náležitosti dohody o provedení práce Náležitosti dohody o provedení práce

Přidat komentář

Odeslat komentář

© 2019 ExtraŽivot.cz. Všechna práva vyhrazena. Šíření jakéhokoliv obsahu bez povolení je zakázáno. XHTML / CSS Valid.
Design Theme Junkie.